Wednesday, August 11, 2010

Evanghelyo(sa hanay ng mga upuan)

Sa ganitong tagpo
Tantos de biblia ang
Puspos ng mga salita
Binendetahan ng mga
Verasikulo’t Capitolo
Ni Bro. Lorenzo De Jesus
Habang nagbubutas
Ng asul na selyetas
At nakayukong tila nakikinig…
 Sa hanay ng mga upuan
Muling mababagok si Juan
Nang mawala sa pagkakasandal
Sa katabing anito
Ay di mabatid kung napasaan…
Ang noong nakadayukdok sa krus
Ng tabla de antanda…
ni ave maria magdalena
Baka bulsa’y napuspos,
ng gintong limos…
sa libreta el pera ng
biblia at ostiya.
sa bibig ng mga busabos

1 comment: