There was an error in this gadget

Wednesday, December 14, 2011

KRISTONG ENHINYERO


lahat ay naganap
nang naaayon sa plano...

Isang malaking bangungot
ng pagpapanggap
lulan ng nakagigimbal na lohika
ng henyong ganap...

ang huwad na pagpako sa mga palad

No comments:

Post a Comment