Thursday, February 2, 2012

Pamanang Kamalasan


Makapangyarihang sidron ng pandak
na ipinatong sa balikat
ng hunyangong walang kakurap-kurap
sa pagtango
sa mga hinaing habilin, payo at pangarap
"malagong hardin ang naghihintay
martilyo'y gamitin nang tumibay
bakurang siyam na taong naging bantay
sa pamumukadkad
ng mga matitingkad na bulaklak,
makukulay na bulak,
at maiitim na balak"
ani niyang napahalakhak
nang tumango ang walang kakurap-kurap

ang orasyon ng eksorsisyon
korona ay ipinatong
sa ulo ng hunyangong nagtatatalon
sa pagtanggap
ng ipinamana ng pandak

hawak niya noon
ang makapangyarihang sidron
na naghahanda naman sa transpormasyon
lumingon-lingon, ang pandak
nagbalak...
salamat at pumalpak
at lagapak sana sa paghimas
ng bakal na kahon
A, sanay sa puting kahon
Tama! ilagak sa kabaong
sa puting kabaong

makapangyarihang sidron
na ipinatong sa balikat ng hunyangong
walang tugon,
kundi tango
kundi tango
kung hindi pa bumaho,
lumabas ang tunay na anyo
ng pamanang pinintuho
hindi pa hihinto
itong hunyangong walang kakurap-kurap
sa pagtango-tango!

No comments:

Post a Comment