There was an error in this gadget

Sunday, December 1, 2013

"Sa Esmirna"

"Sa Esmirna"

Ito ang simula at wakas:
bilang na ang hakbang ng bawat bakas
makalalaya, bawat tanikala'y makakalas
Pagkat babangon ang mga namatay
at magdiriwang ng bagong undas!

Ito ang ipinasasabi ng ugong,
"batid ko ang paghihirap mo
ngunit wala pa ang pasimula
ng kahindik-hindik na delubyo"
ito ang mga nakasulat sa tala
"wala pang pagngangalit
ng mga ngipin sa ngipin,
wala pang pagtatangis ng dugo,
wala pang pagbaha ng poot,
at alulong ng takot"
Huwag kang matakot!
Ka-gamunggo pa lamang ang danas ng pighati
magtiis ka! sa loob ng ilang araw
sanlibutang ito'y mahahati
sa buhay at kamatayan!

Anong iniiyak mo?!
sentimiento ng makasariling agam-agam?
Hindi mo pa nga alam,
lahat ng iniingatan mong bagay,
bagay-bagay, o pakikibagay,
ibabaon iyan -lahat-lahat- sa hukay!
Para saan ang pag-iyak?
Hindi usapin ang ginto at pilak
o yamang mabango ang halimuyak
tatapaktapakan lamang 'yan
ng mga baboy ramong may sungay,
diablo at dragong maghahari - sa ibabaw ng lupa
sa himpapawid at karagatan

Ito ang ipinasasabi ng ugong
"Para sa lahat!!
Malapit na ang pagbangon ng mga patay!"


No comments:

Post a Comment