Sunday, December 1, 2013

Snow White:


Banta iyon ng Kamatayan.
Isang mapulang mansanas
na alok ng aleng tampalasan
Batid mong ito'y patibong.
Hindi ikaw ang dapat maghirap
Hindi ka dapat sumuong sa pagkagat
sa kamandag ng aming sugat
malinis ka, dalisay, walang bahid -
sukat ng kapintasan,
ngunit ang iyong kamatayan
ay pagtangis ng mga naiwanan
ayon sa naitala, hindi lamang hinala:
ito ang kalooban ng lumikha

Nang magkaroon ng buhay
ang inakala nilang nawala!!

No comments:

Post a Comment